گردهمایی پایان سال شرکت بیدستان

گردهمایی پایان سال شرکت بیدستان

 به منظور تشکر و قدردانی از زحمات و خدمات شایسته کارکنان شرکت بیدستان مراسمی با[...]

Develop and Design with by : Shayan Amani