معارفه مدیرعامل جدید شرکت بیدستان

معارفه مدیرعامل جدید شرکت بیدستان

 با برگزاری آئین تکریم و معارفه مدیر عامل شرکت بیدستان، جناب دکتر کریمی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت بیدستان ،  در جلسه‌ای با حضور آقایان دکتر لطفی و دکتر میبتی ، اعضای هیئت مدیره و مدیران ارشد شرکت بیدستان، دکتر مصطفی کریمی به عنوان مدیرعامل جدید شرکت بیدستان معرفی شد.

همچنین در این جلسه از زحمات شبانه روزی جناب دکتر یوسفی نژاد، مدیرعامل پیشین شرکت بیدستان قدردانی به عمل آمد .