بازدید چند تن از مدیران کل استان از شرکت بیدستان

بازدید چند تن از مدیران کل استان از شرکت بیدستان

طی نشستی، جناب آقای مهندس بارگاهی مدیر کل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال[...]

Develop and Design with by : Shayan Amani